UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Limity zawartości substancji w winie

Dopuszczalna zawartość alkoholu w winach

Kategoria produktu
sektora wina
Objętościowa zawartość alkoholu
rzeczywista całkowita naturalna
wino 8,5 % obj.   15 % obj.
wino likierowe 15 % obj.
22 % obj.
17,5 % obj. 12 % obj.
wino musujące   8,5 % obj.
dotyczy cuvées
 
gatunkowe wino musujące   9 % obj.
dotyczy cuvées
 
wino z suszonych winogron 9 % obj. 16 % obj. 16 % obj.
wino z przejrzałych winogron 12 % obj. 15 % obj. > 15 % obj.

 
Zawartość alkoholu:
rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu oznacza liczbę jednostek objętości czystego alkoholu zawartego w temperaturze 20°C w 100 jednostkach objętości danego produktu w tej temperaturze;
potencjalna objętościowa zawartość alkoholu oznacza liczbę jednostek objętości czystego alkoholu w temperaturze 20°C, który może być wyprodukowany na drodze całkowitej fermentacji cukrów zawartych w 100 jednostkach objętości danego produktu w tej temperaturze;
całkowita objętościowa zawartość alkoholu oznacza sumę rzeczywistej i potencjalnej zawartości alkoholu;
naturalna objętościowa zawartość alkoholu oznacza całkowitą objętościową zawartość alkoholu produktu przed jego wzbogaceniem;

Załącznik VII, cz. II: Kategorie produktów sektora wina. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
 

Dopuszczalna zawartość dwutlenku siarki (SO₂) w winach

Kategoria wina Całkowita zawartość dwutlenku siarki w chwili dopuszczenia do obrotu
w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi nie może przekroczyć:
< 5 g/L cukru ≥ 5 g/L cukru
białe/różówe 200 mg/L 250 mg/L
czerwone 150 mg/L 200 mg/L
likierowe 150 mg/L 200 mg/L
musujące gatunkowe 185 mg/L
musujące pozostałe 235 mg/L
 
Załącznik I B: Maksymalna zawartość dwutlenku siarki w winach. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV.
 

Dopuszczalna kwasowość lotna w winach

Kategoria wina Zawartość kwasu lotnego nie może przekraczać:
białe/różówe 18 meq/L 1,08 g/L
czerwone 20 meq/L 1,20 g/L
 
Załącznik I C: Maksymalna zawartość kwasu lotnego w winach. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV.
 

Podział win spokojnych ze względu na zawartość cukru

Określenie Warunki stosowania
wytrawne Jeżeli jego zawartość cukru nie przekracza:
4 gramów na litr lub
— 9 gramów na litr, pod warunkiem że całkowita kwasowość wyrażona w gramach kwasu winowego na litr wynosi nie więcej niż 2 gramy poniżej zawartości cukru resztkowego.
półwytrawne Jeżeli jego zawartość cukru przekracza maksymalne ilości określone powyżej, ale nie przekracza:
12 gramów na litr lub
— 18 gramów na litr, pod warunkiem że całkowita kwasowość wyrażona w gramach kwasu winowego na litr wynosi nie więcej niż 10 gram poniżej zawartości cukru resztkowego.
półsłodkie Jeżeli jego zawartość cukru jest wyższa niż maksymalne ilości określone powyżej, ale nie wynosi więcej niż 45 gramów na litr.
słodkie Jeżeli jego zawartość cukru wynosi co najmniej 45 gramów na litr.

 
Załącznik XIV Część B: Wykaz określeń stosowanych w odniesieniu do produktów innych, niż produkty wymienione w części A. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina.
 

Podział win musujących ze względu na zawartość cukru

Określenie Warunki stosowania
brut nature Jeżeli jego zawartość cukru wynosi mniej niż 3 gramy na litr; określenie to można stosować jedynie w odniesieniu do produktów, do których nie dodano cukru po wtórnej fermentacji.
ekstra wytrawne Jeżeli jego zawartość cukru wynosi 0–6 gramów na litr.
bardzo wytrawne Jeżeli jego zawartość cukru wynosi mniej niż 12 gramów na litr.
wytrawne Jeżeli jego zawartość cukru wynosi 12–17 gramów na litr.
półwytrawne Jeżeli jego zawartość cukru wynosi 17–32 gramów na litr.
półsłodkie Jeżeli jego zawartość cukru wynosi 32–50 gramów na litr.
słodkie Jeżeli jego zawartość cukru wynosi więcej niż 50 gramów na litr.
 
Załącznik XIV Część A: Wykaz określeń stosowanych w odniesieniu do wina musującego, wina musującego gazowanego, gatunkowego wina musującego lub gatunkowego aromatyzowanego wina musującego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina.