UL. SIENKIEWICZA 4, 30-033 KRAKÓW CZESC@ENOLAB.PL PIOTR: 506 519 639    🕙 10:00–14:00    📆 PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK

Gęstość wina

gęstość wina

Gęstość bezwzględna (ang. density), jest stosunkiem masy określonej objętości wina lub moszczu m w określonej temperaturze t °C do jej objętości V. Gęstość w układzie SI wyraża się w kg/m³ i oznacza symbolem ρt .

    \[    \rho_{t}=\frac{m}{V}\hspace{2mm}[\mathrm{\frac{kg}{m^3}}] \]

Gęstość bezwzględna jest to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji w danej temperaturze i pod danym ciśnieniem, określająca masę tej substancji w jednostkowej objętości.

Gęstość większości substancji jest zależna od warunków otoczenia, w szczególności od temperatury (zmniejsza się wraz z jej wzrostem, co wynika z rozszerzalności objętościowej substancji) i ciśnienia (rośnie ze wzrostem ciśnienia, wskutek ściśliwości substancji; dotyczy to zwłaszcza cieczy i gazów).

Gęstość względna (ciężar właściwy, ang. specific gravity – SG) to niemianowana liczba wskazująca stosunek gęstości wina lub moszczu w temperaturze odniesienia do gęstości wody w temperaturze odniesienia.

    \[    d^{t}_{t_{r}}=\frac{\rho_{t}}{\rho^{t_{r}}_{w}} \]


Gęstość względna jest to stosunek masy określonej objętości badanej substancji w temperaturze odniesienia t do masy takiej samej objętości substancji porównawczej w temperaturze odniesienia tr.

Zwykle temperaturą odniesienia dla gęstości badanej cieczy jest temperatura 20°C. Substancją przyjętą jako porównawczą jest woda o temperaturze 4°C, w której 1 cm³ wody ma masę 1 g (dokładnie w temperaturze 3,98°C), lub woda o temperaturze 20°C. Symbolem* gęstości względnej jest d^{20}_{4} lub d^{20}_{20} .

* Indeksy przy symbolu gęstości zawsze oznaczają temperaturę określoną w stopniach Celsjusza.

Ponieważ masa właściwa wody w temperaturze 4°C równa jest 1 g/cm³ to gęstość względna badanej substancji w tej temperaturze równa jest liczbowo jej gęstości bezwzględnej i może być podawana z mianem (np. g/cm³).

Do pomiaru gęstości cieczy używa się areometrów, piknometrów, wag hydrostatycznych oraz elektronicznych gęstościomierzy oscylacyjnych.

W przypadku bardzo dokładnych pomiarów gęstości wina należy jeszcze uwzględnić poprawkę na zawarty w nim dwutlenek siarki (SO₂):

    \[    \rho_{20}=\rho'_{20}-0,0006 \cdot \mathrm{TSO_{2}} \]

gdzie:
\rho_{20} – gęstość skorygowana, \rho'_{20} – gęstość zmierzona, TSO₂ – całkowita zawartość dwutlenku siarki, SO₂ [g/l].